#

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระเชษฐ์ วรรณรส
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพลงมาร์ชโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
34
24
58
2
27
17
44
3
23
24
47
รวมจำนวนนักเรียน
84
65
149
ประถมศึกษาปีที่
1
12
9
21
2
16
6
22
รวมจำนวนนักเรียน
28
15
43
รวมนักเรียนทั้งหมด
112
80
192