#

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระเชษฐ์ วรรณรส
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพลงมาร์ชโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ภายใต้การบริหารอย่างมีส่วนร่วม”

ปรัชญาโรงเรียน

โยคา เว ชายเต ภูริ : ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมขนในการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์สถานศึกษา

อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น เน้นภาษา

เอกลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้สวย มารยาทงาม

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


สัญลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ดอกบัวสีชมพูกำลังผลิบาน เปรียบเสมือน ในทางพระพุทธศาสนา ดอกบัวก็เหมือนกับคน ดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้น ก็เหมือนกับ ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์  ทั้งปวง กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ที่มีปัญญา หรือนักปราชญ์ ที่ได้รับการ ขัดเกลา อบรม สั่งสอนแล้ว

๒. พระเจ้าพรหมมหาราชประทับนั่ง มีฉัตร ๙ ชั้นอยู่ข้างพระองค์ ทั้ง ๒ ข้าง นำมาจาก ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ต้นสังกัดซึ่งในอดีตกาลเชื่อว่าพระองค์เป็นพรหมลงมาเกิดเพื่อช่วยเหลือคนไทยจากความเดือดร้อน และยึดพื้นที่คืนจากการถูกคุกคามข่มเหงจากขอม และทรงเป็นแบบอย่างในการเล่าเรียนศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริง ทรงเลื่อมใสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นกษัตริย์ที่ทรงตั้งเมือง  แม่สาย จังหวัดเชียงรายขึ้นมา

๓. โยคา เว ชายเต ภูริ : ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน คือ ปรัชญาของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

๔. แถบสีม่วงด้านล่าง ปรากฏชื่อ “โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ” 

๕. ลายไทยในสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ สื่อความหมายถึงการ อนุรักษ์และ     สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยและของท้องถิ่นที่มีอย่างหลากหลายให้คงอยู่สืบไป

๖. สีที่ใช้ในสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
สีชมพู คือ ความรัก ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา การดูแลเอาใจใส่
สีขาว  คือ ความบริสุทธิ์  ความดี ความสะอาด
สีม่วง  คือ สติปัญญา ความสง่างาม การเปลี่ยนแปลง
สีเหลือง คือ ความสดใสร่าเริง ความคิดสร้างสรรค์ ความสุข